声律启蒙一东全文解释注音译文典故

来源:网络整理 时间:2022-10-31 00:00

本篇共三段,皆为韵文。每段韵文,由若干句对仗的联语组成。每句皆押“平水韵”上平声“一东”韵。此后诸篇,体例同此。《声律启蒙》共三十篇,对应于“平水韵”的三十个平声韵部。本篇每句句末的韵脚字,“风”“空”“虫”“弓”“东”“宫”“红”“翁”“同”“童”“穷”“铜”“通”“融”“虹”等,在传统诗韵(“平水韵”)里,都归属于上平声“一东”这个韵部(也就是说,在“平水韵”系统里,它们的韵母是一样的)。这些字,在普通话里,韵母大多是“ong”(也有个别是“eng”);声调有读第一声的,有读第二声的。“平水韵”的平声,对应于普通话声调的阴平(第一声)和阳平(第二声)。“平分阴阳”,是中古音向近代音演变过程中出现的语音现象。本篇每句,都是用对偶的修辞方法写成。对仗从短到长,有一字对、二字对、三字对、四字对、五字对、六字对、七字对、十字对、十一字对。四字(含四字)以上的长对,可按节奏拆分为多个二字对、三字对。此后诸篇,体例同此。以本篇第一段为例:“云对雨”“雪对风”,属于一字对。“晚照对晴空”“来鸿对去燕”“宿鸟对鸣虫”“岭北对江东”,属于二字对。“三尺剑,六钧弓”,属于三字对。“人间清暑殿,天上广寒宫”,属于五字对。“两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红”,属于七字对。“两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁”,属于十字对。最后一个十字对,可以拆分为一个四字对加一个六字对:“两鬓风霜”与“一蓑烟雨”相对,属于四字对;“途次早行之客”与“溪边晚钓之翁”相对,属于六字对。五字对的“人间清暑殿,天上广寒宫”,可以按节奏拆分成一个二字对加一个三对:“人间”与“天上”相对,属于二字对;“清暑殿”与“广寒宫”相对,属于三字对。其余,可以类推。作为古诗文常用修辞格的对偶,要求:字数相同,(节奏字)平仄相反,词性相类,词义相关。节奏字指拆分后的最小节奏单位(二字拍或三字拍)的后一个字。对偶的节奏字,在字音上必须平仄相反。以“人间清暑殿,天上广寒宫”这句为例:拆分后的二字拍,“人间”的“间”是平声字,“天上”的“上”是仄声字,平仄相反;拆分后的三字拍,“清暑殿”的“殿”是仄声字,“广寒宫”的“宫”是平声字,平仄相反。词性相类,即要求名词对名词,动词对动词,形容词对形容词。词义相关,即要求类型大抵一致,如“云对雨”“雪对风”,是天象对天象;“来鸿对去燕”“宿鸟对鸣虫”,是动物对动物;“三尺剑,六钧弓”,是兵器对兵器;“清暑殿”对“广寒宫”,是宫殿对宫殿。此外,对偶尚要求构词法相同。如“晚照对晴空”,是形容词加名词的偏正结构相对。其余,可以类推。需要注意的是,《声律启蒙》的字音是以“平水韵”为标准的。“平水韵”属于中古音系统。诵读《声律启蒙》时,需要注意古入声字和古今异读字两类现象。入声,是中古音四个声调种类之一,与“平”“上”“去”三个声调并列。其声短促,一发即收。入声,与上声、去声,同属于仄声。现代普通话里没有入声字,但很多方言里还保留了入声字。“入派三声”,是中古音向近代音演变过程中出现的语音现象。中古入声,在普通话里分别读为阴平、阳平、上声和去声。这意味着,普通话里读任何一个声调的字,都有可能是古入声字。因此,我们判断《声律启蒙》一书的对偶是否成立,不能以该字的普通话读音为标准,而要看它在“平水韵”里是哪一个声调。譬如:本篇第二段的“沿对革”,“革”字今读阳平,按普通话字音,“革”和“沿”是平对平,不能成为对偶。但“革”字在中古音里是入声字,“革”对“沿”是仄对平。“沿对革”,从声调上讲,对偶成立。《声律启蒙》中,这样的例子不胜枚举,诸君可依理类推。我们用字下加黑点的方式对《声律启蒙》原文所有入声字进行标识,诸君可以自检。入声字之外,尚须注意古今异读现象。譬如本篇第二段的十字对“尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜”这句,从节奏拆分上,“羞看”与“懒抚”对偶。普通话字音,“看”读去声,与“抚”字是仄对仄,对偶不能成立。但在“平水韵”里,“看”字平、去两读(不别义),且以平声为首选,“看”对“抚”是平对仄,对偶可以成立。对于《声律启蒙》一书中的古今异读字,我们一般会在每篇“题解”部分专门提醒,诸君可以留意。

《声律启蒙·一东》原文

一东

云对雨,雪对风。晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓。岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫。两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

沿对革,异对同。白叟对黄童。江风对海雾,牧子对渔翁。颜巷陋,阮途穷。冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

贫对富,塞对通。野叟对溪童。鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。天浩浩,日融融。佩剑对弯弓。半溪流水绿,千树落花红。野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

声律启蒙一东全文解释注音译文典故

《声律启蒙·一东》拼音版

dōnɡ

yúnduìxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōnglái鸿hóngduìyàn宿niǎoduìmíngchóngsānchǐjiànliùjūngōnglǐngběiduìjiāngdōngrénjiānqīngshǔ殿diàntiānshàng广guǎnghángōngliǎngànxiǎoyānyángliǔ绿yuánchūnxìnghuāhóngliǎngbìnfēngshuāngzǎoxíngzhīsuōyānbiānwǎndiàozhīwēng

沿yánduìduìtóngbáisǒuduìhuángtóngjiāngfēngduìhǎiduìwēngyánxiànglòuruǎnqióngběiduìliáodōngchízhōngzhuóshuǐménwàitóufēngliángjiǎngjīngtóngtàihànhuángzhìjiǔwèiyānggōngchényíngxīnlǎnxián绿shuānghuámǎnbìnxiūkànbǎiliànqīngtóng

pínduìduìtōngsǒuduìtóngbìnduìméi绿齿chǐhàoduìchúnhóngtiānhàohàoróngróngpèijiànduìwāngōngbànliúshuǐ绿qiānshùluòhuāhóngyàn穿chuānyángliǔfāngchífēngméixiānéxiàxiànwānxīnyuènánérzhuàngxiōngzhōngwànzhàngchánghóng

《声律启蒙·一东》全文注音拼音版,可直接打印。点击查看拼音版效果

标准格式的WORD打印文档,DOC格式,保存此版本方便打印和收藏。点击下载

声律启蒙一东全文解释注音译文典故

声律启蒙一东·其一

天上广寒宫

云对雨,雪对风。

晚照对晴空。

来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。

三尺剑,六钧弓。

岭北对江东。

人间清暑殿,天上广寒宫。

两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。

两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

注释

1尺剑:古代的剑长约三尺,故称“三尺剑”。

2六钧弓:六钧弓是指拉力较强的一种弓;钧:古代重量单位。

3清暑殿:宫殿名,在洛阳宫中有清暑殿。

4广寒宫:传说中嫦娥居住的地方,后来以此指月中仙宫。

5两警风霜,途次早行之客:两鬓毛发上结有白霜,那是清晨急着赶路的人。途次:路上。

6蓑:蓑衣,用草或棕编织的防雨用具。一蓑烟雨,溪边晚钓之翁的意思是,傍晚烟雨迷蒙中一位身披蓑衣的人,那是在溪水边垂钓的老翁。

译文

云对雨,雪对风,傍晚的红日对晴朗的天空。飞来的大雁对远去的燕子,回巢的鸟儿对鸣叫的昆虫。三尺长剑,六钧硬弓,岭北对江东。人间有乘凉的清暑殿,天上有寂寥的广寒宫。河岸晨雾缭绕,岸旁杨柳格外青翠;花园里春雨迷蒙,杏花显得分外红。清早行色匆匆的旅人,两鬓斑白,饱尝风霜之苦;傍晚溪边垂钓的渔翁,穿一件蓑衣,静坐在烟雨之中。

典故

嫦娥奔月

相传嫦娥原是善于射箭的羿的妻子,两人曾经是天神,后来羿奉了天帝之命到人间除害灭妖,她就跟随他来到地上。羿在人间射落残害人民的九个太阳,杀死了怪禽猛兽,天帝对他大加赞赏,但其他天神因为妒忌羿而在天帝面前进谗言,最后天帝把他们永远贬在人间。

一天,羿从西王母那里求来长生不死的灵药。如果两人一同吃了这灵药便可长生不死,一人独吃,就能升天成神。羿把药带回家,交给嫦娥,要她好好保管,想挑一个吉日两人一块吃。

但嫦娥觉得自从跟了丈夫来到人间吃了不少苦头,灵药既然有升天成神的妙用,何不一人独享呢!

在一个晚上,嫦娥趁羿不在家,从葫芦里倒出灵药,全吞下肚子去。顿时她的身体轻飘飘的,不由自主地飘出窗户,直向天上飞去。她边飞边想,如果到了天府,众神要耻笑她自私,况且见了丈夫也不好办,不如到月亮里的广寒宫里暂时躲藏一下为好。

谁知广寒宫里非常清冷,常年陪她的只有一只捣药的白兔和一株桂树。后来多了一个被天帝罚作苦役的吴刚,他不停地砍桂树,桂树却随砍随合,他也就永远不得休息。

嫦娥这时才感到后悔,但大错已经铸成,她后悔也晚了!

声律启蒙一东·其二

门外打头风

沿对革,异对同。

白叟对黄童。

江风对海雾,牧子对渔翁。

颜巷陋,阮途穷。

冀北对辽东。

池中濯足水,门外打头风。

梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。

尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

注释

1白叟对黄童:白叟,白发老人。黄童,儿童头发较黄,故称黄童。

2颜巷陋:颜回居住在陋巷。颜,指孔子的弟子颜回。

3阮途穷:说的是魏晋时的著名隐士阮籍。他生性好酒,常常独自驾着牛车,载着一坛好酒,边行边喝,有时前面没路了,阮籍便痛哭一场,再转向其他道路继续前行。

4同泰寺:寺名,在今南京市。《梁书武帝本纪》记载:梁武帝萧衍大力提倡尊佛崇儒,常与高僧在同泰寺讲论佛经。

5未央宫:西汉皇家宫殿,位于今陕西西安西北约三千米处,为汉高祖七年在秦章台基础上修建。

译文

沿袭对革新,迥异对相同,白发老翁对黄发儿童。凉凉的江风对蒙蒙的海雾,放牧的儿童对打鱼的老翁。颜回居住在陋巷,阮籍痛哭于穷途,冀北对辽东。池中有供人洗脚的水,门外是顶头的风。梁武帝经常在同泰寺讲经论佛,汉高祖曾在未央宫设宴作乐。世事烦心,懒得抚弄七弦名琴;白发满头,羞于再照青铜古镜。

典故

颜回住陋巷

颜回是孔子的弟子,他所处时代是我国的春秋末期。当时,不但周天子的王权继续衰败,而且各诸侯国的公室也没落了。

鲁国的颜氏家族到颜路、颜回父子时,除了保有祖传的贵族身份及颜路的鲁卿大夫头衔外,便只有在陋巷简朴的住宅和少许田产。

这种情况,只能勉强维持一个贵族家庭的生计。所以,颜回父子不得不省去作为贵族家庭的一般性开支,简居于陋巷。

颜回一生,大多追随孔子奔走于春秋各国。他回到鲁国后也没有走上仕途,而是穷居于陋巷。他生活于天下大乱、礼崩乐坏的时代,但这丝毫没有改变他的志向。

所以,孔子夸赞颜回说:“颜回真有贤德啊!吃一筐干饭,喝一瓢白水,住在狭小的巷子中。别人无法忍受这种穷苦生活的忧愁,颜回却不改变他内心的快乐。颜回真有贤德啊!”

声律启蒙一东·其三

干树落花红

贫对富,塞对通。

野叟对溪童。

鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。

天浩浩,日融融。

佩剑对弯弓。

半溪流水绿,千树落花红。

野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。

女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

注释

1皤对眉绿:皤,白色。眉绿,一种青黑色的颜料。

2野渡燕穿杨柳雨:野,野外。渡,渡口。野渡燕穿杨柳雨就是野外的渡口小雨菲菲,燕子在细柳碧杨中穿梭。

3芰荷:出水的荷,指荷叶与菱叶。形似菱的一种水果,两角为菱,四角为芰。芳池鱼戏芰荷风的意思是:清清河池,微风吹来阵阵清香,鱼儿们在荷芰间快乐地嬉戏。

4女子眉纤,额下现一弯新月:女子眉细,似天上弯弯的新月。

译文

贫穷对富贵,堵塞对畅通,山林老翁对溪边幼童。雪白的鬓发对乌黑的眉毛,洁白的牙齿对鲜红的嘴唇。天空辽阔无边,阳光温暖和煦,佩剑对弯弓。溪中流水清澈碧绿,树间落花鲜艳通红。野外渡口烟雾迷蒙,燕子在细柳碧杨中穿梭;园中荷塘香风习习,鱼儿在红花绿叶间嬉戏。女子的眉毛纤细,额下好像新生了一弯月牙儿;男儿的志向远大,胸中好像涌现着万丈长虹。

典故

赵鼎气壮山河

南宋大臣赵鼎出身十分贫寒,他4岁就失去父亲,从小在母亲的抚养和教育下成长。赵鼎21岁时,考中进士,由于他敢于批评权贵,受到宰相吴敏赏识,被调到都城开封任职。

1125年冬,北方的金国出兵南侵,在第二年秋天攻陷太原。昏庸懦弱的宋钦宗惊慌失措,赶紧召集文武大臣商议对策。

一些贪生怕死的大臣,主张割让土地向金国求和。赵鼎与这些大臣看法却不同。他说:“"祖先留下来的国土,怎能拱手送给别人?希望陛下千万不要考虑这种意见!”

可是,钦宗非常惧怕金兵,他决心投降,把大好山河割让出去,于是把黄河以北的土地全部割让给金国。

但是,金国统治者并不满足,命令部队继续南下。这年底,金兵抵达开封城下,钦宗亲自到金军营中乞求投降。

金兵统帅扣留了钦宗,把钦宗和他父亲徽宗当做俘虏。北宋王朝就此灭亡。

不久,钦宗弟弟赵构在南京建立了南宋王朝,史称宋高祖。宋高祖即位初期,起用了一批主战派大臣,赵鼎也在其中。

曾经担任过宰相的秦桧,是原来主和派头目,因结党专权而被罢职。赵鼎对他很警惕,曾经向人表示过,此人如果得志,我们就没有立足之地。

后来,秦桧又被任命为宰相,他竭力唆使高宗与金国讲和,赵鼎自然反对他。于是,秦桧经常在高宗面前说赵鼎坏话,使高宗对赵鼎逐渐失去信任,并将赵鼎贬到外地去当官。

赵鼎62岁那年患了重病。临去世前,他对儿子说道:“秦桧非要置我于死地。我不死,他可能会对你们下毒手:我死了,才可不再连累你们!”

说完,赵鼎叫儿子取来一面铭旌,在上面书写了一行字,意思是:我身骑箕、尾两座星宿回归上天,我的气概像高山大河那样雄壮豪迈地存在于本朝。

过了几天后,赵鼎悲愤去世,他的精神却广为传颂。

声律启蒙一东全文解释注音译文典故

声律启蒙目录