声律启蒙拼音版全文

来源:网络整理 时间:2022-12-30 01:29

声律启蒙》拼音版全文,可直接打印。点击查看拼音版效果

标准格式的WORD打印文档,DOC格式,保存此版本方便打印和收藏。点击下载

声律启蒙上卷

《声律启蒙·一东》拼音版

dōnɡ

yúnduìxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōnglái鸿hóngduìyàn宿niǎoduìmíngchóngsānchǐjiànliùjūngōnglǐngběiduìjiāngdōngrénjiānqīngshǔ殿diàntiānshàng广guǎnghángōngliǎngànxiǎoyānyángliǔ绿yuánchūnxìnghuāhóngliǎngbìnfēngshuāngzǎoxíngzhīsuōyānbiānwǎndiàozhīwēng

沿yánduìduìtóngbáisǒuduìhuángtóngjiāngfēngduìhǎiduìwēngyánxiànglòuruǎnqióngběiduìliáodōngchízhōngzhuóshuǐménwàitóufēngliángjiǎngjīngtóngtàihànhuángzhìjiǔwèiyānggōngchényíngxīnlǎnxián绿shuānghuámǎnbìnxiūkànbǎiliànqīngtóng

pínduìduìtōngsǒuduìtóngbìnduìméi绿齿chǐhàoduìchúnhóngtiānhàohàoróngróngpèijiànduìwāngōngbànliúshuǐ绿qiānshùluòhuāhóngyàn穿chuānyángliǔfāngchífēngméixiānéxiàxiànwānxīnyuènánérzhuàngxiōngzhōngwànzhàngchánghóng

《声律启蒙·二冬》拼音版

èrdōnɡ

chūnduìxiàqiūduìdōngduìchénzhōngguānshānduìwánshuǐ绿zhúduìcāngsōngfénggōnglóngdiéduìmíngqióngxiánshuāngyànhuángfēngchūnyuánzhōngyīngqiàqiàqiūtiānsàiwàiyànyōngyōngqínlǐngyúnhéngtiáoqiānyuǎnshāncuóéshíèrwēifēng

míngduìàndànduìnóngshàngzhìduìzhōngyōngjìngliánduìchǔduìcūnchōnghuāzhuóshuòcǎoméngróngjiǔxiàduìsāndōngtáigāomíngzhāixiǎohàopánlóngshǒuxièáocóngzhuóshēnchǎngwánggōnglǎofēnggāoxiùchāyúnxiāosānshíxiǎngchuánfēngruòjīnyōng

rénduìràngduìgōngshùnduìnóngxuěhuāduìyúnsháoyàoduìróngchénhòuzhǔhànzhōngzōngxiùduìdiāolóngliǔtángfēngdàndànhuāyuènóngnóngchūnzhèngzhāokàndiéqiūfēnggēngwénqióngzhànshìyāogōngjiègānchéngyǒngmínshìzhìpíngshījiǔyǎngshūyōng

《声律启蒙·三江》拼音版

sānjiānɡ

lóuduìduìchuānghǎiduìchángjiāngróngchángduìhuìzhàngjiǎduìyíngāngqīngmànyóuchuángbǎojiànduìjīngōngzhōngxīnānshèkǒujiābāngshìzhōngxīngyánjiéwángshīdàoshālóngpángqiūxiāoxiāomànlànhuánghuādōumǎnjìngchūnfēngniǎoniǎoshū绿zhúzhèngyíngchuāng

jīngduìpèigàiduìchuángguóduìbāngqiānshānduìwànshuǐjiǔduìsānjiāngshānshuǐcóngcóngzhènduìzhōngzhuàngqīngfēngshēngjiǔshèbáiyuèzhàoshūchuāngzhènshàngdǎoxīnzhòuzhàndàopángjiànyīngxiángxiàchítángchūōuduìduìchūnfēngliánwǎngláiyínglěiyànshuāngshuāng

zhūduìliǎngzhīduìshuānghuàyuèduìxiāngjiāngcháochēduìjìn宿huǒduìhángōngqīngsuǒshāchuānghànshèduìzhōubāngshēngxiāomíngzhōngxiǎngchuāngchuāngzhǔ簿luánmíngyǒulǎnzhìzhōngzhǎnxìngwéipángyángxuěcānběihǎizhuāngzhōuhuóshuǐjué西jiāng

《声律启蒙·四支》拼音版

zhī

cháduìjiǔduìshīyànduìyīngérzāihuāduìzhòngzhúluòduìyóujiékuíduìbànchíhónghàndànjiàbáizhènqiūfēngnéngyìnghòuchūnshènzhīshízhìēnshēnguóshìtūnbiànxíngzhītànyánggōngrénshùduòlèizhībēi

xíngduìzhǐduìchíjiànduìwéihuājiānduìcǎozhújiǎnduìmáozhuīfénshuǐdǐngxiànshānbēibàoduìxiónghuākāihóngjǐnxiùshuǐyàngliúyīntànlínshèzǎochūwèizhònghòuyuánkuíyùnxiéxiānguǎnqiàcóngyúnlijiàngshēngzhōuzhèngxiàngxuězhōng

duìjiǎduìyànduìhuángméisuānduìqīngyǎnduìbáiméisānnòngwéiduìfēngchuīhǎitángchūnshuìzǎoyángliǔzhòumiánchízhāngjùncéngwéihuáishùlíngzuòhǎitángshījìnshìbānzhībàotángshíkānwéizǒngzhīguī

《声律启蒙·五微》拼音版

wēi

láiduìwǎngduìyànduìyīngfēifēngqīngduìyuèlǎngzhòngduìyānwēishuāngshòuméiféiduìwǎnxiáshūjǐnxiùzhāozhuìzhūxiàshǔshízhěnqiūhánniànbiānchūnshuǐcáishēnqīngcǎoànbiānyángbànluò绿shāyuánshàngtóngguī

kuānduìměngshìduìfēiměiduìchéngféishānduìdàimàojǐnxiùduìzhūtáozhuózhuóliǔ绿ànduìhóngchuāngqiányīngbìngliánwàiyànshuāngfēihànzhìtàipíngsānchǐjiànzhōuzhēndìngróngyínchéngshǎngyuèzhīshīzhǐchóuyuèduòzhēnmǎnsòngchūnzhījiǔwéihànchūnguī

shēngduìbǎoduìjiéduìlóngyánghuāduìguìbáijiǎnduìzhūmángfèiyànfēidàngdàngduìwēiwēichūnxuānqiūlěngjièshuāngwēichū使shǐzhènwēiféngfèngshìzhìmínděngyǐnwēngguīyànxiōngzàiyǒngtáng暉暉”;mìngjiàngshuàiwèiyángliǔ”。

《声律启蒙·六鱼》拼音版

liù

duìyǒushíduìzuòduìguānshū绿chuāngduìzhūbǎoduìxiāngchēhàorányànduìqiúfēnjīnbàoshūpěnglìnxiàngzhìjīnshēngsūnchuòhuíwénjǐndòutāoshūwèiyīnzōngkùnyánzhīzhùféngzhōuhòutàigōngshěwèishuǐzhī

zhōngduìshǐduìduǎnduìhuáliùcháoduìsānguótiānduìshíqiānhángshūyǒuruòduìxiànghuācándiézǎoyǒuqiánluòfēnggāoxiàxiǎoshuǐjuǎnháishūàijiànrénchánggòngxuānxiūjiǎgàikǒngzhānglìnshéizhīruǎnjìngfénchē

línduìfèngbiēduìnèishǐduìzhōngshūchúduìlěiquǎnkuàiduìjiāojiǎodàixiàngshūduìānchēqīngnéngbàoshèhuángěrjiěchuánshūtíngpànyǒurénchíduǎnjiànménqiánchánglàngpāichuánhàizhōurénzhīshuǐ宿fēngluánràoshèyǐnzhězhīshān

《声律启蒙·七虞》拼音版

jīnduìbǎoduìzhūduìjīnzhōuduìduǎnzhàoyànduìshuānghéngzuìyǎnniǎnyínbáiduìyángzhūqiūshuāngduōguòyànyuèyǒunuǎnyuánlínhuāshǎngxuěháncūnshèjiǔnánrénchǔlǐngnánshàntànxiàngkǒuzhōng齿chǐjiāngyòuǒuduólónghànxiàzhū

xiánduìshèngzhìduìfěnduìshīzhūmíngjiāngduìsuǒqièduìjiūyàntiáochúshízhàngduìxúnchúyānqīnglǒngànliǔfēnghàntíngyǎnfāngduānshíyànlóngxiánsānzhùshānzhǎoduō使shǐrénjiéwǎngpíngtiánshǎomànláogēngzhěshǒuzhū

qínduìzhàoyuèduìdiàoduìgēngqiúduìzhàngduìsāngtiānxiǎojiāngjiǎoduìyāoshūgānzhǔzhōufénhánxìnnéngpínghǎizuǒwénsānjiādùnyōurénshìzhìzhúmáoshèshèngyóugōngwánqíngliǔhuā

《声律启蒙·八齐》拼音版

yánduìxiùjiànduìyuǎnànduìwēichángduìduǎnshuǐyànduìshānxīnggǒngběiyuèliú西hànduìtāngtáolínniúfàngbǎnchángshūzhíguānwén广guǎngshòuxiōngràngguóyǒusānyuèchūnnóngsháoyàocóngzhōngdiégēngtiānxiǎohǎitángzhīshàngguī

yúnduìshuǐduìbáiduìxuánguīxiànguāduìtóujìnduìzhēngzhìbānfèngzhùduìluányǒuguānqīngshuǐzuìjiéwéiwéntáokǎnduànzhǐyǒuyuèyángqiūwàngjiārénsònglóutóuqiānyànzǎoxíngyuǎnmèngjīngzhěnshànggēng

xióngduìxiàngduìduìhóngjuānduìkǒngquèguìlǐngduìméixiāoshǐfèngsòngzōngyuǎnjìnduìgāoshuǐhányuèlínmàoniǎopínyángliǔyānpéngxiàntáohuāliúshuǐlínggōngzhuīhuānxiánzhòucōngyóujiārénjuànxiùmènshānzhěnyǎnxiāngguī

《声律启蒙·九佳》拼音版

jiǔjiā

duìhǎihànduìhuáichìànduìzhūfēiduìyuèbǎodiànduìjīnchāiniǎojiējiēcǎoduìmángxiéxiánchánghòushíbèihuīxiémèngxùnwéngōngtánxìngshànyánshīkǒngwènxīnzhāihuǎnqínxiánxiàngliúyīngérbìngxiépáizhēngzhùlèiguòyànzhīxiāngāi

fēngduìjiǎnděngduìǎoduìjīngchāiyànhángduìzhènsāiduìlántiāocǎiliánjìngduìtáijiēshīchéngliùbèiyuèzòuyīnxiézàoāiqínzhīyīnrénshuōzhèngshēngtiānfēishuāngsàishàngyǒu鸿hónghángguòyúnjiāngzuòtíngqiánduōzhènxiānpái

chéngduìshìxiàngduìjiēduìkōngjiētáozhīduìguìyǐnduìqiángméiwàngkān怀huáiduìgāocháihuācángjiǔshìzhúyìngshūzhāishǒuróngzhúkòuchēlúnzhōngjiùluòyángmáicháozǎijǐnguìshùzhīdàigōngrénbǎozānbáiyànzhīchāi

《声律启蒙·十灰》拼音版

shíhuī

zēngduìsǔnduìkāicǎoduìcāngtáishūqiānduìjiàliǎngyàoduìsāntáizhōushàosònghuántuílàngyuànduìpéngláixūnfēngshēng殿diànhàoyuèzhàolóutáiquèhànwénxiàntūnhuángtángtàizāizhào耀yàohuāngtiānqiūzhènjīngbǎihōnghōngchūchūnléi

shāduìshuǐhuǒduìhuīxuěduìfēngléishūyínduìzhuànshuǐduìyánwēijiùniàngxīnpēiguǎnduìtáichūntángjīngfàngqiūàoshuāngkāizuòjiǔnánwàngniètiáogēngyàoyòngyánméiyuèmǎnlóuchuángérwánhuākāitángyuànhōngjiécuī

xiūduìjiùduìzāixiàngzhùduìbēigōnghuāduìliǔjùnduìgāotáihuābèilěicǎogēngāixiǎnduìwāntáiqiántíngnàoshuānghòuzhèn鸿hóngāiyuánliàngnánchuāngjīnàosūnhóngdōngshíkāipíngzhǎnqīngyīnwàiróngróngruǎncǎogāozhāngcuìtíngqiánliánghuái

《声律启蒙·十一真》拼音版

shízhēn

xiéduìzhèngjiǎduìzhēnxièzhìduìlínhánduìyànduìzhuāng椿chūnhánguǐsānrénběiwèiduì西qínchánmíngāixiàyīngzhuànyuàncánchūnshāoyànténghóngshuòshuòliúzhòulínlínxíngzōngsòngchéngjiǔ》;dòngyǒushícángyǒujiélùnzhùqiánshén》。

āiduìduìpínhǎoyǒuduìjiābīntánguānduìjiéshòubáiduìqīngchūnjīnfěicuìlínzhǎoduìlónglínliǔtángshēnglànghuājìngxiāngchénxiánàidēngshān穿chuānxièzuìjiǔtuōtáojīnxuělěngshuāngyánkǎnsōngyúntóngàosuìchífēngnuǎnmǎnyuánhuāliǔzhēngchūn

xiāngduìhuǒtànduìxīnguānduìtiānjīnchánxīnduìdàoyǎnduìgōngpínrényǒulínwàndànduìqiānjūntāotāosānxiáshuǐrǎnrǎnbīngchōngguógōngmíngdānghuàzhāngyánxíngguìshūshēnzhìshīshūshèngxiánjuéwàngqíngguānjuéxiūzhānmíngxiānchén

《声律启蒙·十二文》拼音版

shíèrwén

jiāduìguóduìwénduìsānjūnjiǔjīngduìsānshǐduìlánfēnběiyǒngnánxūněrtīngduìyáowénshàogōngzhōutàibǎo广guǎnghànjiāngjūnwénhuàshǔmínjiēcǎoyǎnzhēngquánjìnsānfēnxiáshēnyuánxiàoāiyuèhéngfēngqiūzǎoyànfēigāotiēchǔtiānyún

duìzhèngjiànduìwényǎnduìxiūwényángchēduìjiàzhāoduìwǎnxūnhuāyǒuyànzhúchéngwénsuìduìyángxīnshānzhōngliángzǎixiàngshùxiàhànjiāngjūnshīzhàngjiěwéijiādàoyùndāngjiǔtànwénjūnhǎojǐngyǒuběilǐngzhīméixuěfēngniánxiānzhào西jiāoqiānqǐngjiàyún

yáoduìshùnxiàduìyīncàihuìduìliúfénshānmíngduìshuǐxiùdiǎnduìsānféntángjìnyúnshìduìzhōngjūnqíngjiūhuànshuānglěngyànqúnjiǔliànghóngshēnzhōushèshīcáijùnbàocānjūnniǎochángsuífèngxúnzhòngqínzhǎngwēijiǎzhēnbǎishòuzūn

《声律启蒙·十三元》拼音版

shísānyuán

yōuduìxiǎnduìxuānliǔànduìtáoyuányīngpéngduìyànyǒuzǎoduìhánxuānyuèzhǎochéngxuānzuìdǎnduìyínhúnqīngchénshēngfànzèngxuěyōngyuánménqīngyānfāngcǎowēixìnghuācūnquèwángtōngxiàntàipíngshíèrchūguānlǎozhùdàoqiānyán

érduìduìsūnyàoduìhuācūngāolóuduìsuìchìbàoduìxuányuánfēirénxuānkuàngduìpíngyuánpáonéngshìshànchuīxūnzǎoméi驿使shǐfāngcǎoyuànwángsūnqiūyuèmínghuánggāngyóuchìchūnzhāohuāshíjiājīnfāngyuán

duìduìēnquǎnduìtúnlóngchíduìfèngzhǎozhòuduìyúntúnliúxiàngyīngménduìyuánliǔyáochūnbáizhòuméinòngyuèhuánghūnsuìlěngsōngyúnjiēyǒujiéchūnxuāntáoběnyánzàowǎnchánsuìsuìqiūláihènxiāoshǔniǎoniánniánchūnshānghún

《声律启蒙·十四寒》拼音版

shíhán

duōduìshǎoduìnánduìlóngpánlóngzhōuduìfèngniǎnbáiduìqīngluánfēngtuántuánxiùduìdiāoānyóuzhǎoliǎohuātānyǒujiǔruǎndiāoyòngjiěféngjiátándīngmèngsōngránshēngshàngwénlánghuàzhúzhīshāoshūěrzhǎngháoduān

hánduìshǔ湿shīduìgānyǐnduìhuánhánzhānduìnuǎnyǐnduìchéncānshūdàizhòngyóuguānjiáduìhándānjiāyōuxiàhànshuāiliǔnàiqiūhányángliǔ绿zhēyuánliàngzháixìnghuāhóngyìngzhòngtánjiāngshuǐliúchánghuánràoqīngluódàihǎichánlúnmǎnchéngmíngbáipán

héngduìshùzhǎiduìkuānhēizhìduìdànwánzhūliánduìhuàdòngcǎijiànduìdiāolánchūnlǎojiānglánbǎiduìqiānguān怀huáirénchēngbàoměibānbānhǎojūnwángcéngshìshízhūchǔshìjǐngānshìyǎngshuāngxiānyuánzhōuzhōngxiéguōtàirénchēngliánxiàhóuchēshangbìngpānān

《声律启蒙·十五删》拼音版

shíshān

xīngduìfèiduìpāncǎoduìshuāngjiānliánduìjièkòukǒngduìyánshānlěilěishuǐchánchánfèngduìtànhuányóugōngdànzuòshīběnzhòngshānkùnfāngjīngshuǐmíngrénchūhánguānshuāngfēiyǒucāng鸿hóngběisàishùzhāoànxuánbàoyǐnnánshān

yóuduìshàngchǐduìqiānduìyānhuányīngduìquèzàoduìshuāngxiánhuángniúxiájīnshānjiécǎoduìxiánhuánkūnshānwéiyǒuzhūhuánruǎnjiùnéngwéiyǎnbáilǎoláixīnàizhebānchíshìréncǎoshíyǎotiǎoqīngchéngyúnbìnhuāyán

yáoduìsòngliǔduìyánshǎngshànduìchéngjiānchóuzhōngduìmèngliqiǎohuìduìchīwánkǒngběihǎixièdōngshān使shǐyuèduìzhēngmányínshēngwénshàngtīngyángguānxiāojiàngpáorénguìbáixiǎoérzhuólǎoláibānmáoshèrénnánquèchénāishēngshàngzhútíngyǒushàngliúfēngyuèzàichuāngjiān

声律启蒙下卷

《声律启蒙·一先》拼音版

xiān

qíngduìduìtiāntiānduìshānchuānshānchuānduìcǎochìduìqīngtiánjiádǐngchéngxiánduìtáiqiánjīnchéngsānyuèliǔjǐngjiǔqiūliánchùchūnzhāofēngjǐnghǎoshéijiāqiūyuèhuáyuánzhūzhuìhuāshāoqiāndiǎnqiángwēixiāngliànhéngshùmiǎoyángliǔcányān

qiánduìhòuhòuduìxiānzhòngchǒuduìyányīnghuángduìdiébǎnxuéduìlóngyuānshíqìngguānwéibiānshǔduìyuānjiānchūnyuánhuāliǔqiūzhǎotiānbáipínhuīxiánzuòshābànzhuìzuìwēngmiándiànjiāyángjiǎofēngyáojiǔpèichángchuāndàitóufànmàichuán

duìkǎnzhènduìqiánduìqiānniányáotiānduìshùnshǔshuǐduìqínchuānjiézhèngqiánzhānjiànduìlínquánhuīnéng退tuìchíguǎnkuītiānhánshífāngchénhuālànmànzhōngqiūjiājiéyuèchánjuānmèngrónghuápiāozhěnzhōngzhīzhōngyuèānxiánshìshàngzhīxiān

《声律启蒙·二萧》拼音版

èrxiāo

gōngduìmànlìnduìjiāoshuǐyuǎnduìshānyáosōngxuānduìzhújiànxuěduìfēngyáochéngguànshuāngdiāozhúmièduìxiāngxiaomíngchánchángchèzhòuzhōngzhāolóutiānliángfēngguānxiāoxiāodiǎnchángfēihóngliǎoànshuāngchìchūnzhāopínfàn绿yángqiáo

kāiduìluòànduìzhāozhàoduìsháoyáochēduì驿jǐnxiùduìqióngyáoxiūrǎnglǎnzhéyāofànzèngduìyánpiáohántiānyuānzhàngjiǔyuèfèngtáixiāoyāozhīyángliǔruǎnjiārényánmàohǎitángjiāoháoxúnchūnnáncǎoqīngxiāngzhènzhènxiánrénshǔdōngtángjiāo绿yǐngyáoyáo

bānduìdǒngduìcháoxiàzhòuduìchūnxiāoléishēngduìdiànyǐngmàisuìduìmiáoqiān廿niànqiáozǒngjiǎoduìchuítiáotáoyúnnènliǎnfēngliǔxiānyāojiǎchéngshāngniǎozhōugōngshījiùtuōchīxiāoyōuxúnsēngxīngzhīéěrjìnchángtíngsònghúnjuéànránxiao

《声律启蒙·三肴》拼音版

sānyáo

fēngduìxiàngduìyáomǎngduìchángjiāotiānwénduìshuàiduìpiāoshāolóngshēngjiǎopáoxiàoběixuéduìdōngjiāozhùtáilěichéngzhūmáopānyuèwàngqiūxīng》,biānsháochángbèizhòumiáncháoyǎngqúnjiànguójiālóngzhìshēngwànfāngzhītiāntàijiāo

shéduìhuǐshènduìjiāolínsǒuduìquècháofēngshēngduìyuèmàisuìduìsāngbāotuǒnányúncháochǔdiànduìshāngjiāoyīnwéiěrtīngwànzàixīnbāobèitāngzhēngyīnchóuxiǎngchǔzāobāomáogāoruòtiānxúnshìshèngréndàodànérshuǐshíwéijūnshénjiāo

niúduìquǎnduìmāozhǐjiǔduìjiāyáotáohóngduìliǔ绿zhúduìsōngshāozhàngsǒuqiáoběiduìdōngjiāobáixíngjiǎojiǎohuángniǎojiāojiāohuāchūncándàocháiményǒngyǒusēngqiāoqiángpànjiārénpiāoyángjìngqiūqiānlóuqiángōngxiàozhēngjiāngpāo

《声律启蒙·四豪》拼音版

háo

qínduìjiànduìdāojiǒngduìtiāngāoéguānduìdàishòuduìfēipáojiānmíngzhuóxiāngláoduìyuánnáogōngshècánsāoqiūchuānàozhúchūnfēngliǎngànlíngtáoluóqīngnónglóuwàiwǎnshānqiānrèntóu绿zhōngchūnshuǐbàngāo

xíngduìshǎngbiǎnduìbāoduìzhēngpáotóngduìyòuzhǐduìpénghāoléihuànjiànqiándāogǎnlǎnduìtáochuánshūshèxiǎobǎichǐjiǔlóugāobáinéngshīshíbǐngliúlíngàijiǔměizāobiézūnbēigǒngběizhòngxīngchángcàncànshìfēngāoxiàcháodōngwànshuǐtāotāo

guāduìguǒduìtáoquǎnduìyánggāochūnfēnduìxiàzhìshuǐduìshāntāoshuāngfèngjiǔniúmáozhǔduìchénláoshuǐliúxiànkuòshānsǒngyǒugāocūntóngxīnchénshēngbiānjiàngjiùzhēngpáojùnshìguānróngyǐnyuān鸿hóngzhīzhōngchénbàoguóshìdānquǎnzhīláo

《声律启蒙·五歌》拼音版

ɡē

shānduìshuǐhǎiduìxuězhúduìyānluóxīnhuānduìjiùhèntòngyǐnduìgāoqínzàijiànchóngmèiliǔduìpáncóngliǔ线xiànrènfēngcuōyǐnjiǔzhīzuìmàoguānjuélànqiáoshānqīngyōuzhíqiānxúnyúnlǐngjiānglóuhóngchǎngyáolínwànqǐngyān

fánduìjiǎnshǎoduìduōyǒngduìhuànqíngduìkuàngyín鹿duìtóngtuóshǐjiāngjūnéduìjīnchuíduǒliǔzhǎozhǎngxīnmìngjiàyīnshūyǐnchēlìnwèiliánqiānchǐshuǐliánjīnrénnéngshǒujuǎnlúnyuèjìngqiánkūnjiàngyònggōng

shuāngduìlàngduìjìngduìchíjiǔlánduìnuǎnduìfēngliángyǒngchǔkuángfàngduìguānéshǐcáituīyǒngshūdāoyǎngxiāozhòngyóuxiánqiānshùshǎoméishéixìnzhīduōlínxiàfēngshēnghuángcūntóngtuījiāngtóuchūhàoméisǒushàisuō

《声律启蒙·六麻》拼音版

liù

sōngduìbǎiduìzhènduìfēngchēnglínduìbáidòngquèduìhūnbáiduòjiǔchénchápǐnduìchuījiāqiūliángduòchūnnuǎnxìngkāihuāchángtáihénqīnyuèméiyǐngshàngchuāngshāqiūfēngchéngtóuzhīchíchíwǎnzhàodòngjiāngshàngzhī

yōuduìlièduìāocuìzhúduìhuánghuāsōngshānduìshūmàiduìsāngshānduànshuǐzhǔjiǔduìpēngcháyóuchímiànshuǐàntóushābǎifēngfāntáolìngshúshúshàopíngguāxiánpěngzhúgēnyǐnbáizhījiǔǒuqíngtóngchuòtóngwǎnzhīchá

duìchǔshǔduìluòduìliúxiájiǔqiánduìshīzhàibǎiduìsōnghuāchí驿fànxiāncháduìdānshāshèqiáopiānsòngsǔnkāidàojìnghuánguāchǔguóchénshuǐluòyángcáizhéchángshāshūqièqínnángnǎishìliúhuóyàochádǐngshíxiánshēng

《声律启蒙·七阳》拼音版

yánɡ

gāoduìxiàduǎnduìchángliǔyǐngduìhuāxiāngrénduìduìsānwángshēnyuànluòxiǎochítángwǎntiàoduìchénzhuāngjiàngxiāotáng殿diàn绿jìngōngtánghánxièzhuāngshàngxuěqiūtiānpānyuèbìnbiānshuāngrénlántāngshìwàngduānzhēnjiǔxìngchángchóngyáng

yáoduìshùnduìtāngjìnsòngduìsuítánghuāduìhuìxiàduìqiūshuāngchāshǒujiǔhuíchángjiǔduìtiānchángyángliǔ绿sānjìnghuāhuángwénsàibīngfāngzhàndòutīngzhōnggōngzhèngshūzhuāngchūnyǐnfāngguīshāmàobànyānlínshèjiǔzǎocháochū退tuìgǔnwēixiāng

xúnduìmènglǎoduìzhuāngduǒliǔduìchuíyángxiāngōngduìfànxiǎoduìchánglángfēngyuèshuǐyúnxiāngshuàiduìtánglángnuǎnyānxiāngǎiǎihánzhúyǐnghuánghuángchóujiànhánshēngchángqièjiǎgōngxiāngsānyuèsháoguāngchánghuāmíngliǔmèiniánhǎojǐngnánwàng绿chénghuáng

《声律启蒙·八庚》拼音版

ɡēnɡ

shēnduìqiǎnzhòngduìqīngyǒuyǐngduìshēngfēngyāoduìdiéchì宿zuìduìchéngtiānběiquēdōngshēngduìtóngxínghánbīngsānchǐhòuqiūyuèshífēnmíngwànjuànshūróngxiánlǎnzūnjiǔdàirénqīngxīnchǐtángxuányànkànchángzhījiāochénzhǔbǎowénshùzhīgēng

duìshísòngduìyínghòujiǎduìxiāngēngqínduìshěduìjīngjīnàncōngchēngníngduìjīnjīnghuājiānshuāngfěndiéliǔnèihuángyīngpínměigānhuòwèizuìzhōngyàntīngguǎnxiánshēngchángduànqiūguīliángchuīqīnchóngbèilěngmèngjīngxiǎozhěncánchányóuzhàobànchuāngmíng

duìlièdiàoduìgēngzhènduìjīnshēngzhìchéngduìyànsàiliǔxiāoduìkuíqīngchuīnòngyínshēngruǎnzhàngduìhuánzhēngsōngchǔshìzhǐhàochǔxiānshēnghǎohuāpānyuèxiànfēngcuōliǔyíngdòngqínxiánjuézuòzhōngfēngzhìéchéngshīyīngzhīchuāngwàiguǐshénjīng

《声律启蒙·九青》拼音版

jiǔqīnɡ

hóngduìbáiduìqīnghuǒduìchándēngtángshīduìhànshǐshìdiǎnduìxiānjīngguīwěishūlíngyuèxièduìfēngtínglúnqiūyuèdiǎnxiǎotiānxīngjìnshìzhǐzhīshānjiǎnzuìchǔrénshéishíyuánxǐngxiùjuànjiārényōngyuānyāngwénzuòzhěnshǔnháohuàzhějiāngkǒngquèxiěwéipíng

xíngduìzuòzuìduìxǐngpèiduìqīngpíngduìjiàxuěduìléitíngkuángjiádiéxiǎoqīngtíngshuǐànduìshātīngtiāntāisūnchuòjiànmèngyángmíngchuánxìnqīngqiānyànzhàoshūchēyìnnángyíngrǎnrǎnbáiyúnbàngāozhēqiānyuèchéngchéngshuǐxiāozhōnghányìngtiānxīng

shūduìshǐzhuànduìjīngyīngduìlínghuángmáoduìbái绿cǎoduìqīngpíngfēngràoduólínlíngshuǐduìshāntíngzhǔliánqiānduǒbáiànliǔliǎnghángqīnghàndàigōngzhōngshēngxiùzuòyáoshíjiēpànzhǎngxiángmíngpíngjuéshèngfēnhēibáibàntōnglínghuàjiàndānqīng

《声律启蒙·十蒸》拼音版

shízhēnɡ

xīnduìjiùjiàngduìshēngbáiquǎnduìcāngyīngjīnduìzhàngjiànshuǐduìchíbīngzhāngwǎngguàzēngyànquèduìpéngkūnzhōngjiānyàohuǒchuāngxiàshūdēngzhījǐnzhúsuōchéngfènghuàpíngzuòfēiyíngyànliúgōngzuòshàngmǎnzhēnsānjuéyíngxiānhàngōngzhōnggāochājiǔguāngdēng

duìshìduìsēngmiànyǒuduìxīnpéngchūncánduìxiàlǎoqǐnduìchénxīngqiānjiǔxiāopéngxiáwèiduìyúnzhēnghánduīyīnlǐngxuěchūnpànshuǐchíbīngfènshēngzhuàngdǒuzhōugōngshìzuòjīnténg》。jiāngjūnyuánhuīguàirénwéi饿èshìzhōngchǎngnántáoshìhàozuòyīng

guīduìduìshéngduìtóngdēngyínéduìfěngyǒng访fǎngyǒuduìxúnsēngfēngràoshuǐxiānglíngduìcāngyīngniǎohánjīngyuènuǎnshàngchūnbīngyángkǒuzhōngfēibáifènglángshàngqīngyíngyuèchífānchóngzhīzǎodiānyuányǐnjiànguàbǎichǐzhīchuíténg

《声律启蒙·十一尤》拼音版

shíyóu

róngduìduìyōuyànduìchūnyóuyānguānduìchǔshuǐshǔquǎnduìniúcháshuìjiǔxiaochóuqīngyǎnduìbáitóuqiānxiūshǐ》,kǒngzuòchūnqiū》。shìxìngyóuchángfànzhàoguīwángcànqiǎngdēnglóuchuāngxiàjiārénzhuāngchóngjiāngjīnchābìnyánqiánzhōngháiyàojǐnchántóu

chúnduì齿chǐjiǎoduìtóuduìniúháojiānduìduìdiāolóuyángliǔànzhōuyànduìjiūchéngjīnluòrénfànlánzhōu绿gēngchūnchíwǎnchuígōulàngqiāncéngjiànjiāolóngshuǐyúnxiāowànjīngkàndiāoèhéngqiū

ānduì殿diànduìlóujiǔtǐngduìzhōujīnlóngduìcǎifèngfénshǐduìtóngniúwánglángmàoqiúduìsānqiūfēngluánxiùjiānghànjiētiānliúwān绿shuǐcūnxiǎowànqīngshānyōulóngchénghuángchǎnwēiérhuàguàshénguīchūluòwángchénchóu

《声律启蒙·十二侵》拼音版

shíèrqīn

méiduìkǒuduìxīnjǐnduìyáoqínxiǎogēngduìhándiàowǎnduìqiūzhēnsōngzhúsēnsēnmǐnsǔnduìzēngshēnqínwángqīnfǒuhuīqínsānxiànbiànchángzhīyángzhènjīnqiūzhāotíngyīnshuāngcuīnènchénchénchūnhuāsuíyuèzhuǎnqīngyīn

qiánduìhòuduìjīnshòuduìshānqínjiānniúduìpìnshuǐqiǎnduìshānshēnzēngdiǎndàikuíqínduìhúnjīnyànhónghuānòngnóng绿liǔyīntāngwángfāngjiǎnzhuǎyǒufēngchǔzhèngjīnshūshēngzhuàngsuìsháohuácùnyīnchǐyóuàiliángxiāoguāngjǐngqiānjīn

duìzhújiànduìqínzhìduìdānxīnqiānchóuduìzuìxiàoduìlóngyínhǎnjīnwǎngduìláijīntiānhánzōuchuīsuìhànwéilínshuōguīwéinóngzhīkǒngquèshìjiāqínchénjiāngchùchùzhōuzhōngzhēngzòngniúlángzhǔjiājiātáishàngjìng穿chuānzhēn

《声律启蒙·十三覃》拼音版

shísāntán

qiānduìbǎiliǎngduìsānběiduìtiānnántángduìxiāndòngdàoyuànduìchánānshāndàishuǐlánxuělǐngduìyúntánfèngfēifānghuìhuìshìdāndānchuāngxiàshūshēngshífěngyǒngyánqiánjiǔdānhānbáicǎomǎnjiāoqiūzhēngrénzhī绿sāngyíngchūnshígōngnóngzhīcán

jiāngduìduìkānbèiduìēntánquánhéngduìchǐxuěduìyúnānānzǎodòngtínggānkuìduìcánwèizhēngnéngzhíjiànwángyǎnshànqīngtánzhāicóngshānběidānchuánláihǎinánrǎngfēijūnsuǒwéidàndāngyuèyǎngshìshāngōngzhīzhìzhǐyòngzhāosān

zhōngduìwàiběiduìnánbèiduìnánshānduìjùnjǐngjiànduìyángānqiānbǎièrwéisānwèishàngduìzhōukānhǎiménfānlàngshānshìyōngqínglánxīnzhítóugōngzhùjiùjiāoyóutuōguǎnréncānwénzàiyāntōngyǒngbīnghánguòshuǐyǒngzhīqīngzhěshènglán

《声律启蒙·十四盐》拼音版

shíyán

bēiduìàiduìxiánduìyínchánzuìhóuduìshīshǐyǎnduìméijiānfēngmiánmiánduìguātiánhuàtángshījǐnzhàngjiǔshìqīngliánhéngshuòshīchuánmèngyǐnzhuójiǔshàngtáoqiánliǎngyàodiémíngdōngshēngéryuè西chūxíngshìshuǐxiàrùnérhuǒshàngyán

duìjiǎnduìtiānxiùduìzhūliántànzhūduìxiànduìqiánxièfànshuǐjīngyánshǒujiànduìyāoliányàncháosuìzhūwǎngguàyánduóshuòzhìsāntángjìngjìnwángtiánnánguīzhànzhànchūnqiānqǐngjìng西lóurénqiāowānwānyuègōuxiān

féngduìyǎngduìzhānshìjǐngduìyántóuzānduìjiéshòuduìxiānránzhāngxiùjuǎnzhūliánshíquèduìjiāngyānxiāozhēngfāngyǐnyànyànxīnbiǎnxiǎorénchángduōjūnqiānqiānměishūwénbèisānbǎipiānshīyǒngxiōnghuàbiànliùshíguàyáozhān

《声律启蒙·十五咸》拼音版

shíxián

qīngduìzhuóduìxiánduìsānjiānyānsuōduìyuèbǎngduìfēngfānyīngxiànhuǎnyānnánliǔduìsōngshānqíngshēnbēishànlèitòng湿shīqīngshānhànshìnéngfēnxìngzhōucháoyòngpànsānjiānértànniúxīnháojīnwángshù竿gānguàpínxiàoruǎnxián

néngduìfǒushèngduìxiánwèiguànduìhúnjiānquèluóduìwǎngcuìyǎnduìcānghóngluózhàngbáishānduìshūhánruǐxiāngfēngjìngcǎiruǎnyànzhēngxiánxiōngnièshìqīngwénwángjiānéngyǒuxiánsǒuxīnshèqīngyōulínshuǐànshānsēngjiǔyǐnfàngōngyúnyán

guānduìdàimàoduìshāngěngduìyánchánxíngzhōuduìduìmínyánshǔqiěshuòduōchánshǐduìshūjiānhánchéngwénzòujiǎojiāngrènguīfānshuǐyuánxíngtàishānwànrènshìyányánzhèngwéigōngérměizhōuyīnxiàng》,bèijǐnshāngchán

声律启蒙目录